Menu Sluiten

Info o školení

Bezpečné používanie diizokyanátov, používanie v polyuretánových (PU) lepidlách, tmeloch a penách

4. augusta 2020 bolo na základe REACH európskymi úradmi zverejnené európske obmedzenie týkajúce sa používania diizokyanátov, aby sa predišlo potenciálnemu precitliveniu na tieto látky, ktoré sa bežne nachádzajú v PU výrobkoch, ako sú PU lepidlá, tmely a peny. Toto nové obmedzenie si vyžaduje doplnkové označenie a školenia pred profesionálnym používaním výrobkov, ktoré obsahujú > 0,1 % monomerických diizokyanátov.
PU lepidlá a tmely sú univerzálne a bezpečné pri správnom používaní. Používajú sa v rôznych aplikáciách v stavebníctve, preprave, pri montáži a v mnohých iných odvetviach. PU výrobky sú vytvorené z reagujúcich izokyanátov a polyolov, preto je toto obmedzenie dôležité predovšetkým pre profesionálnych používateľov PU výrobkov.

Školenie o PU je potrebné absolvovať do augusta 2023
Profesionálni a priemyselní používatelia výrobkov, ktoré obsahujú vyššiu ako 0,1 % koncentráciu monomerických diizokyanátov, musia absolvovať školenie do 24. augusta 2023. Spoločnosť Soudal spolupracuje s FEICA, európskou asociáciou podnikov na výrobu tmelov a lepidiel, ako aj s ISOPA a ALIPA, asociáciami výrobcov diizokyanátov, na príprave vzdelávacích materiálov, ktoré môžu používať ich zákazníci a všetci profesionálni používatelia PU lepidiel, tmelov alebo pien.
Školenie nenahrádza ani neupravuje iné zdravotné ani bezpečnostné požiadavky, ale ich iba dopĺňa. Požiadavky o školení musia byť uvedené na obale od 24. februára 2022 s cieľom informovať dotknutých používateľov. Odporúčame zahrnúť aj informácie o maloobchodných výrobkoch, aby sa zaručilo, že sú profesionálni používatelia informovaní pri kúpe maloobchodných výrobkov.
Vzdelávacie materiály bydú k dispozícii od februára 2022
Vzdelávacie materiály budú k dispozícii prostredníctvom platformy e-školenia od februára 2022 vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ, dostatočne vopred pre všetkých používateľov PU výrobkov, aby absolvovali školenie a do 24. augusta 2023 získali osvedčenie. Online školenie bude k dispozícii prostredníctvom stolového počítača, tabletu, ako aj mobilných zariadení. Absolventi získajú osobné osvedčenie o absolvovaní školenia.

Spoločnosť Soudal príjme všetky potrebné opatrenia, aby zaručila, že toto online školenie o používaní PU tmelov, lepidiel a pien zákazníkmi spoločnosti Soudal bude k dispozícii bezplatne. Overte si aj národné predpisy vo vašej krajine.

Uvedený odkaz je ideálny pre typické aplikácie PU tmelov, pien a lepidiel v malých obaloch (ako sú kazety, fóliové vrecká alebo plechovky s PU penou). Pre akékoľvek iné aplikácie PU (napr. sudy, otvorené zmesi) si môžete vybrať vhodné školenie z úplného zoznamu: odkaz

Odpovede na niektoré často kladené otázky nájdete nižšie

Sú diizokyanáty bezpečné?
Používanie diizokyanátov je rovnako ako používanie iných látok bezpečné, keď sa s nimi manipuluje v súlade so správou príslušných rizík a bezpečnostnými opatreniami. Je tiež dôležité vedieť, že žiadne diizokyanáty sa nenachádzajú vo finálnych výrobkoch. Diizokyanáty sa používajú iba ako reakčné chemické látky; reagujú z polyolmi a vytvárajú PU výrobok a počas tvrdnutia sa spotrebujú.
Čo je to precitlivenie?
Precitlivenie znamená, že po expozícii sa u danej osoby môže prejaviť alergia na danú látku. K rovnakému javu dochádza aj u mnohých ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s peľmi alebo plesňami. Ak sa u danej osoby vždy po kontakte s danou látkou prejaví precitlivenie (aj pri veľmi malých koncentráciách), daná osoba môže mať alergickú reakciu s respiračnými problémami (napr. astma). U väčšiny osôb s daným typom astmy dôjde k zlepšeniu alebo úplnému uzdraveniu po ukončení expozície danej látke.
Ako má postupovať distribútor alebo predajca?
Musí poskytnúť informácie od dodávateľa výrobku svojim zákazníkom. Požiadavka na absolvovanie školenia pred profesionálnym používaním už bude vytlačená na obale. Keďže distribútor sám výrobok nepoužíva, nevyžaduje sa školenie personálu predajne.
Ako dané obmedzenie ovplyvní používanie zo strany zákazníkov?
Toto nové nariadenie platí iba pre profesionálnych a priemyselných používateľov. Samostatné obmedzenie týkajúce sa používania spotrebiteľmi sa zaviedlo už pred niekoľkými rokmi, zavedením požiadavky pribaliť rukavice k obalom spotrebných výrobkov z PU.
Mali by byť PU výrobky v maloobchodných reťazcoch príslušne označené?
Keďže v maloobchodných reťazcoch si PU výrobky môžu kupovať aj profesionálni používatelia, spoločnosť Soudal odporúča zahrnúť nové vety aj do označení maloobchodných PU výrobkov. Pripraví ich spoločnosť Soudal pre všetky PU výrobky.
Budú PU lepidlá, tmely a peny stále dostupné?
Cieľom obmedzenia je predísť nebezpečnej manipulácii s diizokyanátmi, nie obmedziť dostupnosť výrobkov. Keďže sa PU lepidlá, tmely a peny kvôli svojim jedinečným vlastnostiam používajú pri mnohých aplikáciách, zostanú stále prístupné.
Aký je časový harmonogram?
Nové nariadenie nariaďuje, že od 24. augusta 2023 musia všetci používatelia PU výrobkov absolvovať školenie a mať osvedčenie. Požiadavky týkajúce sa školenia musia byť uvedené na obale uvedenom na trh od 24. februára 2022. Toto nariadenie sa z hľadiska požiadavky označovania nebude týkať PU výrobkov, ktoré budú uvedené na trh po 24. februári 2022.
Ak potrebujete podrobnejšie informácie alebo máte ďalšie otázky, neváhajte kontaktovať lokálnu pobočku spoločnosti Soudal.