Menu Sluiten

Informacje o szkoleniu

Bezpieczne stosowanie diizocyjanianów wykorzystywanych w klejach, uszczelniaczach i piankach poliuretanowych (PU)

4 sierpnia 2020 r. władze UE opublikowały w ramach REACH europejskie ograniczenie dotyczące diizocyjanianów, aby zapobiec potencjalnemu uczulaniu przez te substancje, zwykle obecne w nieutwardzonych produktach poliuretanowych, takich jak kleje, szczeliwa i pianki poliuretanowe. To nowe ograniczenie wymaga dodatkowego oznakowania i szkolenia przed profesjonalnym użyciem produktów zawierających > 0,1% monomerycznych diizocyjanianów.
Kleje i szczeliwa poliuretanowe są wszechstronne i bezpieczne, gdy są używane prawidłowo. Znajdują one wiele zastosowań w budownictwie, transporcie, montażu i wielu innych obszarach. Produkty poliuretanowe są wytwarzane poprzez reakcję izocyjanianów i polioli, więc ograniczenie to dotyczy w szczególności profesjonalnych użytkowników produktów poliuretanowych.

Szkolenie z zakresu produktów poliuretanowych wymagane do sierpnia 2023 r.
Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest szkolenie dla profesjonalnych i przemysłowych użytkowników produktów o stężeniu monomerycznego diizocyjanianu > 0,1%. Firma Soudal współpracowała z FEICA, europejskim stowarzyszeniem przemysłu uszczelniaczy i klejów, wraz z ISOPA i ALIPA, stowarzyszeniami branżowymi producentów diizocyjanianów, w celu przygotowania materiałów szkoleniowych do wykorzystania przez swoich klientów i wszystkich profesjonalnych użytkowników klejów, uszczelniaczy i pianek poliuretanowych.

Szkolenie to nie zastępuje ani nie zmienia innych wymogów BHP, lecz stanowi ich uzupełnienie. Aby poinformować o nowym obowiązku użytkowników produktów, których to dotyczy, informację o wymogu szkolenia należy umieszczać na opakowaniu od 24 lutego 2022 r. Aby zapewnić, że profesjonalni użytkownicy są informowani nawet przy zakupie produktów detalicznych, zalecamy umieszczenie informacji również na produktach detalicznych.
Materiały szkoleniowe dostępne do lutego 2022 r.
Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy e-learningowej do lutego 2022 r. we wszystkich językach urzędowych UE, wystarczająco wcześnie, aby wszyscy użytkownicy produktów poliuretanowych zostali przeszkoleni i otrzymali certyfikaty do 24 sierpnia 2023 r. Szkolenia online będą dostępne na komputerach stacjonarnych, tabletach oraz urządzeniach mobilnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat po pomyślnym ukończeniu szkolenia.

Firma Soudal podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że to szkolenie online w zakresie stosowania uszczelniaczy, klejów i pianek poliuretanowych przez klientów firmy Soudal będzie dostępne bezpłatnie. Należy również zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Powyższy link jest idealny dla typowych zastosowań uszczelniaczy, pianek i klejów PU w małych opakowaniach (takich jak kartusze, worki foliowe lub puszki z pianką PU). Do wszelkich innych zastosowań PU (np. beczki, otwarte mieszanki) można wybrać odpowiednie szkolenie z pełnej listy: link

Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań

Czy diizocyjaniany są bezpieczne?
Podobnie jak w przypadku wielu innych substancji, stosowanie diizocyjanianów jest bezpieczne, jeśli postępuje się z nimi zgodnie z odpowiednimi środkami zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa. Ważne jest również, aby wiedzieć, że w gotowych wyrobach nie znajdują się żadne diizocyjaniany. Diizocyjaniany są stosowane tylko jako reaktywne związki chemiczne; reagują one z poliolem, tworząc produkt poliuretanowy i są zużywane podczas utwardzania.
Co to jest uczulenie?
Uczulenie oznacza, że po ekspozycji na substancję dana osoba może stać się na nią uczulona. Zdarza się to również wielu osobom w kontakcie z pyłkami lub pleśnią. W przypadku uczulenia, przy każdym ponownym kontakcie z substancją (nawet w bardzo niskich stężeniach) może dojść do silnej reakcji alergicznej z zajęciem dróg oddechowych (np. astma). Większość osób z powiązaną astmą wykazuje poprawę lub całkowity powrót do zdrowia po zaprzestaniu ekspozycji.
Co musi zrobić dystrybutor lub odsprzedawca?
Powinien on przekazywać informacje od dostawcy produktu swoim klientom. Wymagania dotyczące szkolenia przed profesjonalnym użyciem są już wydrukowane na opakowaniu. Ponieważ dystrybutor sam nie używa produktu, nie jest wymagane szkolenie personelu sklepu.
W jaki sposób ograniczenie wpływa na użytkowanie przez konsumentów?
To nowe rozporządzenie dotyczy tylko profesjonalistów i przemysłu. Kilka lat temu weszło w życie odrębne ograniczenie dla zastosowań konsumenckich wprowadzające wymóg dołączania rękawic do opakowań produktów konsumenckich z poliuretanu.
Czy produkty poliuretanowe w kanałach detalicznych powinny być odpowiednio oznakowane?
Ponieważ użytkownicy profesjonalni mogą kupować produkty poliuretanowe w kanałach detalicznych, firma Soudal zaleca, aby nowe oznakowania umieszczać również na detalicznych wyrobach poliuretanowych. Zostaną one przygotowane przez firmę Soudal dla wszystkich produktów poliuretanowych.
Czy kleje, uszczelniacze i pianki poliuretanowe będą nadal dostępne?
Ograniczenie ma na celu uniknięcie niebezpiecznego obchodzenia się z diizocyjanianami, a nie ograniczenie dostępności produktów. Ze względu na swoje unikalne właściwości w wielu zastosowaniach kleje poliuretanowe, szczeliwa i pianki pozostaną szeroko dostępne.
Jaki są wymogi czasowe?
Nowe rozporządzenie określa, że do 24 sierpnia 2023 r. wszyscy profesjonalni użytkownicy produktów poliuretanowych powinni zostać przeszkoleni i otrzymać certyfikat. Wymogi szkoleniowe powinny być wymienione na opakowaniach wprowadzanych do obrotu od 24 lutego 2022 r. Produkty poliuretanowe, które zostały wprowadzone do obrotu przed 24 lutego 2022 r., nie są objęte niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do tego wymogu dotyczącego oznakowania.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem firmy Soudal.